Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Arkiv / Vejle - Klimaprojekt Østbyen

Vejle - Klimaprojekt Østbyen

BYGGEPERIODE

Marts 2018 - Sommer 2022

ØSTBYEN I VEJLE

Vejle Kommune og Vejle Spildevand er i gang med et fælles projekt med at klimatilpasse Østbykvarteret i Vejle. Det omfattende klimaprojekt skal på en sikker og kontrolleret måde lede vandet ud til Vejle Fjord, når det regner kraftigt.

Se vores folder 'Vand I Vejle'

Vand I Vejle - Klimaprojekt Østbyen.pdf
Download

PROJEKTBESKRIVELSE

Når det regner kraftigt og byens kloakker ikke kan følge med, strømmer vandet fra højdedragene mod nord ned ad skrænterne. Særligt de lavere liggende områder i Vejle Østby oplever de negative konsekvenser.
Her ender vandet på vejene og skaber problemer med oversvømmelser i en lavning ved Valløesgade og Rødkildevej.

Sideløbende med klimaprojektet laver Vejle Spildevand en kloakseparering i dele af området. Til spildevandet skal der laves vakuumsystem i Rødkildevej. Læs mere i projektet: Separatkloakering af Vejle By.

Delprojekter i Klimaprojekt Østbyen

Klimaparken

Rekreativ vandhåndtering
Klimaparken udføres i samarbejde med boligforeningen ØsterBo. Den skaber et nyt parkmiljø for et boligområde, samtidig med at det udnytter og styrer vandet på sin vej ned mod fjorden.
Projektet er et eksempel på, hvordan man kan tilføre ny værdi til et område ved at skabe rekreative vandløsninger, som er tilgængelige for alle. Det skaber tryghed omkring regnvand i området, og vandudfordringerne vendes til en positiv fortælling.

Boldbanen

Rekreativ vandhåndtering
Boldbanen er en brik i klimatilpasningen af Vejle, og skal i fremtiden bruges til at opmagasinere vand i tre nye bassiner, når det regner meget kraftigt.
Vandet løber til boldbanen fra dele af Grundet og Nørremarken, og bassinerne på boldbanen kommer i brug, når vandet ved ekstreme og sjældne regnskyl ikke kan være i den nye store rørledning, der laves fra boldbanen til Vejle Fjord via Rødkildevej.

Rødkildevej

Rekreativ vandhåndtering
Rødkildevej er en vigtig brik i klimasikringen af Vejle Østby. Vejen skal i fremtiden lede enorme mængder af regnvandet via to forskellige systemer. Det første håndterer vandet via et underjordisk rør, mens det andet leder vejvandet ned i en synlig kanal langs vejen.

Rørforbindelsen under vejen

I perioder med kraftig regn fyldes bassinerne på Boldbanen ved Vejle Friskole. Vandet løber herfra ned i en rørforbindelse via Skyttehusgade og Krogen. Røret føres under jernbanen og videre under Rødkildevej, hvor vandet ledes direkte ud i Vejle Fjord. Røret transporterer hverdagsregn fra et stort området fra Grundet Ringvej mod nord til Horsensvej mod syd. Når det regner så kraftigt, at kloakkerne ikke kan følge med, bliver vand der strømmer på overfladen også dirigeret hen til den nye rørforbindelse. Rørforbindelsen er fremtidssikret, så den også kan håndtere de vandmængder, der i fremtiden vil komme fra Lille Grundet i klimaprojektets næste etape.

Den synlige regnvandskanal
Langs den sydlige side af Rødkildevej anlægges en regnvandskanal. Derudover ændres selve vejforløbet en smule, så hele vejbanen på Rødkildevej får hældning mod syd. På den måde løber vandet naturligt væk fra vejen og ned i den nye kanal. Fra regnvandskanalen løber vandet til Vandkorridoren i Østbyparken, gennem Grøn Kile og videre ud til Bølgen, hvor det til sidst pumpes ud i Vejle Fjord.

Moldevej

I delprojekt Moldevej laves tiltag der sikrer, at vand bliver ledt til det eksisterende regnvandsbassin Abeburet, der ligger i en naturlig slugt nord for Horsensvej så risikoen for oversvømmelser af Novaskolen, Nørremarkscentret og de sydlige blokke på Finlandsvej mindskes.

Det eksisterende bassin nord for Moldevej indrettes, så det kan opmagasinere mere regn i fremtiden. Når kloaksystemet ikke kan følge med løber vandet på overfladen af Moldevej og for at lede vandet mod bassin Abeburet er der etableret riste i Moldevej, som leder vandet til en klimarende på Novaskolens areal, langs Grundet Sivevej. Fra klimarenden ledes vandet til slugten nord for bassin Abeburet

BYGGEPERIODE

Marts 2018 - Sommer 2022
PROJEKTLEDER
Billede af Gitte Bisgaard
Gitte Bisgaard
Civilingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk