Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Vidste du at / Klimaløsninger / Østbyens klimaprojekt

ØSTBYENS KLIMAPROJEKT

Vandvejen, som leder vandet ned til fjorden.

Vi har i samarbejde med Vejle Kommune og boligselskabet ØsterBO lavet et klimatilpasningsprojekt, så den del af østbyen i Vejle, der ligger lavt og får regnvand fra et stort område, og som kan give områdets beboere udfordringer med oversvømmelser, nu er i stand til at klare fremtidens store regnskyl.

Østbyens klimaprojekt består af flere delprojekter, der skal sikre, at regnvandet på en kontrolleret måde bliver ledt ud i Vejle Fjord i stedet for at oversvømme veje og kældre. Samtidig inviterer det nye område til leg, boldspil og hyggelige ophold.

"Klimaparken", en af delprojekterne, er en grøn kile på små 750 meter med en åben vandkorridor på flere hundrede meter. Klimaparken er en del af et endnu større klimaprojekt i Vejle østby, som vil lede regnvand i et cirka 3,5 kilometer langt forløb fra den højtliggende nordlige del af Vejle østby ned til fjorden. Den samlede vandvej vil kunne klare en 80-100-års regnhændelse fremskrevet til år 2100.

Klimaprojektets delprojekter

  • Moldevej: Der er sat riste i Moldevej, så vi nu leder vandet mod en klimarende på Novaskolens areal og videre frem til regnvandsbassinet ved Abeburet.
  • Abeburet: Nord for Horsensvej ligger regnvandsbassinet "Abeburet". Bassinets funktion er optimeret, så vi kan transportere mere vand frem til bassinet ved Roms hule og videre til røret i Rødkildevej. Der er desuden sat flere vejriste i i Horsensvej, så mere af det regnvand, der løber fra Horsensvej mod Skovgade og Skyttehusgade, kan opsamles og ledes til bassinerne.
  • Roms Hule: Vi har optimeret regnvandsbassinet ved Roms Hule, så vi kan lede mere vand frem til røret i Rødkildevej. Der er sat riste i vejarealet på Roms Hule, der sikrer, at vandet ledes til bassinet.
  • Tommy Troelsens Park: Ved Vejle Friskole har vi lavet tre bassiner til opmagasinering, når det regner meget kraftigt. Når bassinerne ikke er i brug, bruges området til forskellige aktiviteter.
  • Rødkildevej: Fra Tommy Troelsens Park har vi etableret et nyt rør under jernbanen til Rødkildevej og videre i Rødkildevej til udløb i fjorden ved Bølgen. 
  • Klimaparken: I ØsterBOs boligkvarter Østbyparken har vi lavet en vandkorridor og to søer, der kan håndtere regnvandet fra Rødkildevej og dele af Østbyparken - og lede det frem til en pumpestation, der er etableret syd for Rødkilde Gymnasiums boldbaner, og som pumper ud i Vejle Fjord. Vandvejen beskytter området mod oversvømmelser og tilfører samtidig området nye rekreative muligheder.

Sideløbende med klimaprojektet laver Vejle Spildevand en kloakseparering i dele af området.

Læs mere om projektet i pjecen "Vand i Vejle"

Vand I Vejle - Klimaprojekt Østbyen.pdf
Download

Se film om Østbyens klimaprojekt

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk