Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Separatkloakering / Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

1. Hvem kan søge om at få lov til selv at håndtere overfladevand og få penge tilbage? 

Ejendomme, der ønsker at udtræde for regnvand med et betydeligt areal, og som hidtil har afledt store mængder regnvand (f.eks. erhvervsejendomme, boligforeninger, institutioner og lign.) eller flere ejendomme, der ønsker at udtræde sammenhængende, kan søge om at udtræde.  

Vejle Spildevand giver som udgangspunkt ikke tilsagn til udtræden for regnvand alene med den begrundelse, at man bor i et område med fælleskloak. Det betyder i praksis, at enkeltstående boliger i hovedreglen ikke vil få mulighed for at udtræde for regnvand. 

Hvis Vejle Spildevand indgår aftale med en grundejer om udtræden for regnvand kan grundejeren opnå delvis refusion af tilslutningsbidraget, når LAR-løsningen er gennemført.

 

2. Søg tilladelse hos Vejle Kommune

Hvis du og Vejle Spildevand laver en aftale om udtræden for overfladevand, skal du søge om tilladelse til den nye, lokale afledning af regnvandet. Vejle Kommune skal som miljømyndighed give dig denne tilladelse. Du kan på Vejle Kommunes hjemmeside se, hvordan du søger.

Læs mere om tag- og overfladevand på Vejle Kommunes hjemmeside

3. Udførelse af LAR-anlæg

Start med at finde en kloaktegning over din ejendom. Benyt "Offentlig adgang", vælg "Vejle Kommune" og søg på din adresse.

Se kloaktegning over din ejendom

Når du har tilladelsen på plads, kan du gå i gang. Du må gerne udføre store dele af arbejdet selv, men husk, at det er en autoriseret kloakmester, som skal stå for afkoblingen fra den eksisterende kloak. Kloakmesteren skal skrive under på, at alt regnvandet er frakoblet ledningerne, der går til Vejle Spildevands kloaksystem. Hvis dit arbejde medfører, at der skal afkobles rørtilslutninger direkte på vores kloaksystem, skal du aftale det med os. Du skal kontakte os i god tid, inden du går i gang, da vi skal syne arbejdet.

4. Send dokumentation til Vejle Kommune

Som dokumentation skal den autoriserede kloakmester underskrive og datere tegninger, eventuelle fotos og kvalitetssikringsdokumenter. Tegningen skal være fyldestgørende, så vi kan se, at alle tagnedløb mv. er afkoblet, og hvordan spildevandssystemet frem til os er udformet.

Du eller kloakmesteren skal sende dokumentationen til Vejle Kommune, som herefter ajourfører i BBR og registrerer i spildevandsplanen, at din ejendom er udtrådt for overfladevand.

5. Fuldmagt til tinglysning

Du skal ved hjælp af en deklaration tinglyse, at din ejendom fremover selv håndterer regnvand. Tinglysning sker via en fuldmagt, som vi beder en landinspektør sende til dig. Du skal skrive under på fuldmagten. Vi bruger din/jeres mailadresse til landinspektørens opgave.

Hent deklaration om Lokal Afledning af Regnvand

OBS: Du skal meddele os, hvis huset er under salg. 

6. Udbetaling

Først når dokumentationen er godkendt og tinglysningen er sket - efter fuldmagt er modtaget udbetaler vi det aftalte beløb til dig. Der kan derfor godt gå nogen tid, fra kommunen har fået kloakmesterens færdigmelding, til du har penge retur fra os.

Læs mere om LAR på Vejle Kommunes hjemmeside

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk