Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Hvem er vi? / Myter om Vejle Spildevand

Myter om Vejle Spildevand

Hvad er op og ned om Vejle Spildevand? Find svar på nogle af de myter, der florerer om os. Er de sande eller falske?

FALSK

Det er korrekt, at vores egenkapital er stor. I sidste regnskabsår på præcis 3,4 milliarder kr., men vi har ingen kontanter opbevaret på bunden af vores slamtank på Toldbodvej i Vejle, hvor vi har vores største renseanlæg og administration. Man kan nærmere sige, at vi har gravet egenkapitalen ned i jorden.

Egenkapitalen er nemlig et udtryk for de værdier, der er i selskabet, dvs. at vi har renseanlæg, kloakrør, pumpestationer og andre anlæg til en værdi af 3,4 milliarder. Vi kan derfor ikke realisere disse til kontanter, så alle Vejle-borgere kunne få et beløb i hånden eller bruge dem til lønninger.

Anlæggene er med til at sørge for, at vi kan transportere, rense og udvinde ressourcer af det spildevand, du som kunde sender til os. Vi er med andre ord med til at sikre en del af den kritiske infrastruktur af vandkredsløbet i Vejle Kommune.

I 2010 besluttede Folketinget, at spildevandsafdelingerne skulle skilles ud som selvstændige selskaber fra kommunerne, men vi er ikke et traditionelt aktieselskab. Vi må derfor ikke tjene penge – vi skal balancere vores indtægter og udgifter hvert år.  

Sagt på en anden måde: Overskuddet lander ikke i nogle få storaktionærers lommer. Pengene bliver brugt til at give værdi tilbage til borgerne i Vejle Kommune.

BÅDE SANDT OG FALSK

Spildevandsselskaber er naturlige monopoler med hver deres forsyningsområde og er derfor ikke udsat for det direkte konkurrencepres, som i mange andre brancher bidrager til udvikling, effektivitet og lavere priser.

Derfor er spildevandsselskaberne reguleret af vandsektorloven. Det betyder, at forsyningssekretariatet hvert år fastsætter prislofter for de omkring 330 kommunalt- eller privatejede drikke- og spildevandsselskaber, som er omfattet af vandsektorloven.

Formålet er at realisere et effektiviseringspotentiale i sektoren. Prisloftet sætter en ramme for de maksimale indtægter selskaberne må opkræve. Prisloftet dækker udgifter til drift, investeringer og en række øvrige udgifter, fx til klimatilpasning, miljø- og servicemål, afgifter, skatter mv.

Vi kan godt sætte prisen ned, men ikke op - kun op til det fastsatte prisloft.

FALSK

Det er korrekt, at der hvert år ender spildevand i Vejle Fjord på grund af overløb. Overløb er en slags nødventil i kloaksystemet, der kommer i brug, når det regner meget, og der er mere vand i kloaksystemet, end kloakkerne kan nå at transportere. Det overskydende vand bliver så sendt ud via overløb for at forhindre oversvømmelser i bl.a. huse. 

Den gode nyhed er, at mængden af spildevand er på det laveste i flere år. Det skyldes bl.a., at vi er i fuld gang med at kloakseparere i hele Vejle Kommune og lukke overløb. I 2021 satte vi fx gang i et storstilet Bedre Badevands-projekt, som lukker overløb og optimerer renseprocessen på vores centrale renseanlæg. Vores beregninger peger på, at mængden af overløb, når projektet er gennemført i 2024, i den indre del af Vejle Fjord vil være reduceret med 75 %. Tallet bliver endnu højere i takt med, at kloaksystemet i kommunen bliver separeret.

Og vi fortsætter dette vigtige arbejde, da urenset spildevand ikke hører hjemme i naturen. Desværre lider vi under, at kloaksystemet er bygget i en tid, hvor der ikke var stort fokus på spildevandsforurening, og hvor der heller ikke var så massive regnskyl, som vi oplever i dag. Det tager derfor tid og koster penge at renovere kloakkerne. 

Før 1940, hvor det første renseanlæg blev bygget i Vejle, ledte kloakkerne spildevandet direkte til nærmeste vandløb eller fjorden. Først i 1960-70erne begyndte man at stille krav til selve rensningen. I 1987 vedtog Folketinget den første vandmiljøplan med ensartede krav til udledning af spildevand fra renseanlæg. Dette skete efter sagen med det store iltsvind og "de døde hummere" i 1986. I dag er vi milevidt fra denne situation, men der er fortsat arbejde at gøre. 

HVOR MEGET KVÆLSTOF STAMMER FRA OVERLØB?

Heldigvis er det kun en lille del af den mængde kvælstof, der bliver ledt ud i vandmiljøet, som stammer fra overløb. 

 

Vi er som sagt i fuld gang med at gøre en indsats for at skabe bedre forhold, bl.a ved at mindske udløb i fjorden. Da vi som spildevandsselskab kun står for en mindre del af den samlede kvælstofudledning i Vejle Fjord, skal der sættes ind andre steder - ikke mindst hvis vi skal fiskedøden til livs. 

Falsk

Det er korrekt, at vores hovedopgave er at sørge for at aflede og rense spildevandet for Vejle Kommunes borgere og virksomheder, men vi laver meget mere end det. 

Vi arbejder fx på at afhjælpe effekterne af klimaforandringerne, bl.a. ved separatkloakering. Det betyder, at vi adskiller spildevand og regnvand i separate rør, så kloaksystemet er gearet til fremtidens massive regnskyl. Samtidig mindsker vi risikoen for overløb.

Derudover laver vi også en del klimaprojekter sammen med Vejle Kommune.

Se udvalgte klimaprojekter

Vi har også fokus på at øge produktionen af grøn energi - ja, faktisk producerer vi så meget energi ved hjælp af biogas og solceller, at vi producerer 90 % af vores eget energiforbrug.

Det gør vi ved at skille vand og slam ad. Først sender vi slammet i rådnetanke, hvor bakterierne "spiser" slammet. Når bakterierne går i slammet, dannes biogas - og biogassen driver en gasmotor, som laver strøm og varme. Halvdelen af varmen bruger vi selv. Den resterende del får vejlenserne med fjernvarme glæde af, da den leveres som fjernvarme til fjernvarmenettet.

I alt producerer vi 9.500.000 kWh om året. 

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk