Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Priser / Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidraget hedder også kloakbidraget og er det bidrag, vi opkræver fra alle ejendomme i Vejle Kommune for at aflede regn- og spildevandet til det offentlige kloaksystem, som vi har ansvaret for.   

Du betaler vandafledningsbidrag for alt det vand og spildevand, som din ejendom leder til det offentlige kloaksystem. 

Vandafledningsbidraget består af et fast og et variabelt bidrag

Vandafledningsbidraget er opdelt i to dele: Et fast bidrag og et variabelt bidrag. Bidraget er opdelt, fordi en stor del af vores omkostninger til anlæg og drift af ledningssystemet er uafhængigt af, hvor meget vand den enkelte husstand bruger.

Det faste bidrag opgøres ud fra ejendommens antal af spildevandsførende stik. Typisk har hver ejendom ét stik, men hvis din ejendom har mere end én stikledning ud fra matriklen, hvori der løber spildevand (ikke kun regnvand), vil du blive opkrævet flere faste bidrag.

Det variable bidrag afregnes typisk efter de tilsluttede ejendommes vandforbrug. Vandforbruget er valgt som opkrævningsgrundlag ud fra en betragtning om, at den mængde vand, der ledes ind i en ejendom nogenlunde, svarer til den vandmængde, der efterfølgende ledes ud som spildevand til det offentlige kloaksystem.

Tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand og vand fra omfangsdræn indgår ikke i beregningsgrundlaget for vandafledningsbidrag, hvis det ledes på traditionel vis til det offentlige spildevandsanlæg.

Genanvendelse af regnvand

Hvis du genanvender regnvand til toiletskyl, tøjvask m.m., skal du betale vandafledningsidrag for de kubikmeter vand, som går i kloakken. Derfor skal du installere godkendte bimålere, der særskilt måler den genanvendte mængde, der afledes til kloaksystemet.  

Se princip for placering af målere (tegning) 

Når du vil etablere et genanvendelsesanlægget, skal du sende en besked til vores mail: mail@vejlespildevand.dk senest 1 måned efter, at du har installeret anlægget. 

Du skal aflæse dine bimålere én gang om året. Vi sender dig et aflæsningskort i december måned.

Indberet din aflæsning i vores selvbetjening  

Sådan prissættes og faktureres vandafledningsbidraget

Det faste bidrag pristalsreguleres årligt. For den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes hvert år en kubikmeterpris.

Se priserne

For boligenheder uden vandmåler skønner vi det årlige forbrug til 170 m³ pr. år. Vi opkræver særbidrag ved industrivirksomheder, der udleder særligt forurenet spildevand. For statsveje, kommunale veje og private fællesveje opkræver vi vandafledningsbidraget som et årligt vejbidrag.

For særlige tilfælde, fx vandspild, kan du læse om reglerne i vores betalingsvedtægt eller søge om refusion.

Se reglerne i vores betalingsvedtægt

Søg om refusion af vandspild

Vi sender regninger ud to gange om året, som du skal betale senest i marts og september måned. Har du spørgsmål til din regning, kan du finde svar i ofte stillede spørgsmål.

Se ofte stillede spørgsmål

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk