Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Dit spildevand / Sådan renser vi spildevandet

Sådan renser vi spildevandet

Renseanlæg og spildevandsrensning

Vejle Spildevand har flere renseanlæg, som hver år tilsammen renser 15-18 mio. m³ spildevand. På vores anlæg samler vi spildevandet fra Vejle Kommunes borgere og de virksomheder, der ikke har eget renseanlæg. Her renser vi vandet. Det vil sige, at vi nedbryder og fjerner forurenende stoffer, så de ikke belaster miljøet. Renseprocessen er både mekanisk, kemisk og biologisk.

Vores renseanlæg er opført på forskellige tidspunkter og er derfor forskellige. Det største hedder Vejle Renseanlæg, som også er vores besøgsrenseanlæg. Gennemgangen beskriver derfor renseprocessen på Vejle Renseanlæg, som årligt renser ca. 10 mio. m3 spildevand. Det er dimensioneret til 170.000 PE. 1 PE er den mængde spildevand, som én person bidrager med dagligt.

SPILDEVANDETS REJSE STARTER HOS DIG

Når du går i bad eller bruger toilettet, starter et stort stykke arbejde for at sikre, at vandet, der i sidste ende bliver ledt ud i Vejle Fjord, er så rent, at fisk og planter ikke bliver berørt, og at vi kan bade i vandet.

Når vandet ryger i dit afløb og videre i kloakken, pumpes det til renseanlægget via en af vores i alt 400 pumpestationer. Pumpestationer hjælper os med at transportere spildevandet over længere afstande. For at få spildevandet frem er der en svag nedadgående hældning på alle kloakrør. På pumpestationerne bliver spildevandet pumpet et niveau op igen, så det kan fortsætte turen til renseanlægget.

I dag er mange kloakker separerede. Det betyder, at regnvand og spildevand ender i hvert sit system for at undgå, at kloakvand løber over og forurener naturen. Regnvandet løber direkte i fjorden, mens spildevandet først skal en tur forbi renseanlægget.

1. Mekanisk rensning

 1. Spildevand ind
 2. Fedtstof til rådnetank
 3. Spildevand føres videre

Når spildevandet ankommer til renseanlægget, bliver spildevandet ledt gennem riste, der fjerner sten, papir mv. Herefter bliver det ledt videre gennem et beluftet sandfang, hvor sand og grus bundfælder sig og kan fjernes. Fedt og olie vil samle sig i overfladen, så det kan skrabes af. Det er vigtigt at fjerne både fedt og sand, da det ellers vil kunne ophobe sig andre steder i anlægget.

2. Kemisk rensning

 1. Spildevand ind
 2. Slam til rådnetank
 3. Spildevand føres videre

Når vandet forlader sand- og fedtfanget, tilsætter vi et jernsalt ved navn jernklorid, som går i forbindelse med vandets indhold af fosfor og organisk stof, og de partikler, der bliver dannet ved den kemiske forbindelse, bundfælder sig i anlæggets forklaringstanke. Vi pumper nu vandet videre til den biologiske rensning.

3. Biologisk rensning

 1. Spildevand ind
 2. Spildevand føres videre

Da spildevandet fortsat indeholder store mængder organisk stof, kvælstof og fosfor, som forurener naturen, hvis det ikke fjernes, bliver spildevandet blandet med biologisk slam. Herefter starter en proces, hvor milliarder af mikroorganismer arbejder sammen for nedbryder det organiske stof og omdanne det til gasarter som kuldioxid og frit kvælstof. I én milliliter biologisk slam er der cirka lige så mange mikroorganismer (5x109), som der er mennesker på jorden (8x109). 

4. Efterklaring og udledning

 1. Spildevand ind
 2. Slam retur
 3. Slam til rådnetank
 4. Renset spildevand ud

Det biologiske slam samler sig i bunden af tankene, hvorfra det pumpes tilbage til processen og bliver brugt som led i en ny biologisk renseproces. Det rensede spildevand bliver nu ledt videre og iltet, inden vi leder det ud i Vejle Fjord, vandløb og havet. 

5. Slambehandling og energiproduktion

 1. Vand retur til biologisk rens

Overskuddet af det biologiske slam bliver ført til rådnetanke. Under udrådningen dannes bl.a. metangas, som vi udnytter på en af vores to gasmotorer til at producere strøm. Resten af slammet bliver kørt på landbrugsjord som biogødning.

6. Hvad kan jeg selv gøre for at lette rensningen af mit spildevand?

 • Skyl ikke vådservietter, bind, vatpinde mv. ud i toilettet
 • Hæld ikke maling, terpentin eller andre skadelige stoffer ud i vask, toilet eller afløb
 • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken – brug affaldsposen i stedet
 • Rens dine vandlåse, gulvafløb og tagrender med jævne mellemrum
 • Rens sandfanget i nedløbsbrønden og ved tagnedløbet mindst en gang om året

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk