Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Nyheder / Hvorfor er der spildevand i havet?
DATO
8. juni 2020

Hvorfor er der spildevand i havet?

Vejle Fjord. Foto: Ole Risbjerg

Kraftige regnmængder, flere skybrud og generelt stigende vandmængder sætter kloaksystemerne under et stadigt stigende pres, og det kan resultere i overløb.

Det tager vi meget alvorligt hos Vejle Spildevand, og siden 2010 har vi været i gang med et omfattende arbejde med at omlægge infrastrukturen for hele kloaksystemet i Vejle Kommune. Effekten ses ved, at vi siden da årligt har reduceret vores overløb med omkring 40-50.000 m3 i gennemsnit per år - til gavn for badevandet og for vandmiljøet.

Sandheden er, at kun en lille del af de næringssalte og den fosfer, der bliver ledt ud i vandmiljøet, stammer fra overløb, sammenlignet med landbrugets udledning.

Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt at lede delvist urenset spildevand ud i havet? Alt det og meget mere kan du læse om i denne Q & A (spørgsmål og svar) fra Miljøstyrelsen:

Hvad er overløb af spildevand?

Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor rensningsanlæggene og kloakkerne får tilført så meget vand på én gang, at de ikke kan følge med. Til sådanne situationer er der lavet en slags nødventiler, kaldet overløbsbygværker, som leder spildevandet forbi rensningsanlægget og ud i vandløb eller i havet. Der sker dog en enkel rensning gennem et mekanisk filter, hvor de største dele som fx toiletpapir fjernes. Spildevandet er desuden fortyndet med regnvand. Formålet med overløbet er at forhindre, at spildevandet stuver baglæns op i de tilkoblede ejendomme og veje og at skåne rensningsanlægget for en overbelastning.

Hvor meget spildevand ender som overløb?

Renseanlæggene renser for det meste spildevandet som planlagt. Det fremgår af tabellen nedenfor, at i alt 96 procent af udledningerne i 2018 på landsplan bestod af færdigrenset spildevand og regnvand fra tage og veje. Kun fire procent var overløb med en blanding af regnvand og spildevand:

Kilde: Punktkilder 2018 

Hvor mange steder er der overløb?

Der findes i dag cirka 4.500 overløbsbygværker placeret enten på selve renseanlæggene eller på kloakledningerne, der leder spildevandet til et af Danmarks i alt 746 renseanlæg. Antallet af overløbsbygværker har været nogenlunde konstant i de seneste år. Antallet af overløb og hvor meget spildevand, der udledes, afhænger af, hvor meget det regner det pågældende år, og særligt antallet af store regnskyl og skybrud.Kommunerne er forpligtede til hvert år at indberette data for overløb til den fællesoffentlige punktkilde database "PULS". Baseret på disse oplysninger udgiver Miljøstyrelsen hvert år en punktkilderapport, som samler og sammenfatter de indberettede tal. Den seneste rapport fra 2018 er her.

Hvad betyder spildevand for miljøet?

Spildevand og overløb indeholder næringsstoffer, som påvirker muslinger, fisk, tangplanter og havets øvrige natur. Næringsstofferne får algerne til at vokse, og efterfølgende kan der komme iltsvind, når algerne bliver nedbrudt. Indholdet af organisk stof i spildevandet lægger sig som slam på bunden og kan give et iltforbrug, når det nedbrydes. Problemet er størst om sommeren, hvor algerne på grund af ideelle temperatur- og lysforhold vokser mest, og hvor der normalt er for få næringsstoffer til, at algerne kan vokse.
Miljøstyrelsen overvåger miljøtilstanden i de marine vandområder. Det er særligt udledningen af næringsstofferne kvælstof og fosfor, som er årsagen til, at målsætningen om god økologisk tilstand ikke er opfyldt. Læs mere om overvågningen her.
Der er behov for at nedbringe næringsstofbelastningen til langt hovedparten af de danske marine vandområder fra kilder i oplandet for at opfylde målet om god økologisk tilstand.

Kan overløb undgås?

Det vigtigste middel til at undgå overløb er, at kloakker og renseanlæg er dimensioneret til at kunne klare de kraftige regnskyl, eller at regnvandet adskilles fra spildevandet gennem såkaldt separatkloakering (se nedenfor: Hvad er forskellen på fælleskloakering og separatkloakering?)

Klimaforandringer betyder mere og kraftigere regn. Befolkningen vokser i byerne, og byudvikling gør byerne tættere. Dermed stiger risikoen for overløb.

For at følge med er spildevandsselskaberne nødt til at udbygge kloakledninger og renseanlæggene og/eller sørge for forebyggende foranstaltninger, som kan forhindre store regnmængder i at nå frem til at belaste kloaksystemerne. Regnvand fra hustage kan opsamles og nedsives i jorden, eller det kan bruges i fx grønne områder og byhaver. En række kommuner har eller er ved at indføre separatkloakering.  

Miljøstyrelsens evaluering af den kommunale klimatilpasning fra 2017 viste, at projekter, der håndterer regnvandet på overfladen, er knap fire gange billigere end udbygning af kloakker og andre projekter, der håndterer regnvandet under jorden.

Hvad betyder overløb for badevandet?

Urenset spildevand kan indeholde op til 100 millioner colibakterier pr. 100 ml vand, hvilket er langt over det tilrådelige for badevand. 90 procent af bakterierne vil være døde i løbet af en halv time efter et overløb, men bakterie-indholdet vil stadig være for højt. Nogle undersøgelser viser, at en del af bakterierne kan overleve i flere døgn. Derfor kan der gå flere dage efter et overløb, før badevandet er i orden igen.

Badevandskvaliteten ved danske strande er generelt rigtig god. Badevandet lever op til EU's krav ved 984 af Danmarks 1.026 strande. Det viser den seneste badevandsrapport fra EU, der sammenfatter resultatet af mere en 9.000 vandprøver fra 1026 strande i badesæsonen i 2018. Kun 14 strande havde dårlig vandkvalitet.

Læs badevandsrapporten for 2018

Badevandsrapporten er baseret på vandprøver taget af kommunerne fra 1. juni til 1. september, nogle steder til 15. september. Vandprøverne analyseres for bakterier af typen E. coli og enterokokker, der er tegn på fx overløb.

Skilte på stranden informerer om den generelle badevandskvalitet på strandene.

Se baderådene her 

Kommunen er forpligtet til at informere borgerne, hvis der sker forurening af badevandet og forureningen ikke straks kan fjernes. Det sker på kommunens hjemmeside og direkte på stranden med skilte, der fraråder eller forbyder badning.

Hvordan har udledningen udviklet sig?

De første danske rensningsanlæg blev bygget i perioden 1900-1915. Før det blev alt spildevand ledt direkte ud i vandløbene og derfra videre ud i havet. Den positive udvikling hen i mod bedre håndtering af spildevandet blev indledt, da man i midten af 1800-tallet begyndte at anlægge kloakker i de større byer.

Udledningen fra rensningsanlæg og andre punktkilder er i perioden 1989 til midt i 1990’erne reduceret væsentligt især på grund af udbygningen med flere og bedre renseanlæg, der med nye teknikker fjerner flere næringsstoffer. Den samlede udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof fra punktkilder er siden 1989 reduceret med 79 procent, 91 procent og 90 procent.

Der er sket et tilsvarende fald i udledningen af kvælstof fra landbruget på knap 50 procent siden 1990’erne.

Siden 2004 har den samlede udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof fra punktkilder været på stort set samme niveau. Udviklingen fremgår af figuren nedenfor.

Den samlede udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof fra punktkilder i Danmark 1989-2018. Figur fra Punktkilderapporten 2018 .

Hvem udleder mest: Rensningsanlæg eller landbrug?

Kun 1-2 procent af udledningen af kvælstof på landsplan kommer fra overløb af urenset spildevand. Landbruget står for 60-70 procent af kvælstofudledningen på landsplan. Resten af kvælstoffet stammer fra naturlig udvaskning fra jorden og fra bl.a. den almindelige udledning af renset spildevand fra byer, industrielle udledninger og spredt bebyggelse.   

Overløb førte i 2018 til en udledning på 715 tons kvælstof. Det svarer til omkring 1,5 procent af alle kvælstofudledningerne. Det spildevand, der blev renset og efterfølgende planmæssigt udledt til vandmiljøet indeholdt fire gange så meget kvælstof, i alt 3.127 tons kvælstof.

Cirka en tredjedel af det fosfor, der belaster vandmiljøet kommer fra udledninger af spildevand, herunder overløb.

Figuren nedenfor viser med gult, hvordan udledningen af kvælstof har udviklet på landsplan sig fra 1990 til 2018. Den grønne del af hver søjle er udledning af kvælstof fra de såkaldte punktkilder, i denne sammenhæng især renseanlæg. Den gule del af søjlen er udledning fra såkaldte diffuse kilder, hvor hovedparten stammer fra landbrug.

Figur fra Vandløb 2018, Novana (side 41)

Hvor mange næringsstoffer udleder punktkilderne?

Den samlede udledning til vandmiljøet i 2018 fra punktkilderne, der omfatter renseanlæg, industri, spredt bebyggelse, overløb og akvakultur er ca. 600 tons fosfor, ca. 5.700 tons kvælstof og 9.200 tons organisk stof målt som BI5.

Til sammenligning udgør den samlede udledning af kvælstof ca. 52.000-58.000 tons kvælstof om året, når man korrigerer for varierende nedbør. Cirka 90 procent af kvælstoffet kommer fra andre kilder end renseanlæg og overløb. Den samlede udledning af fosfor har udgjort 1600-2000 tons over de seneste år.

Renseanlæg er den største af punktkilderne, når det kommer til udledning af kvælstof og fosfor til det marine miljø. Cirka halvdelen af udledningen af næringsstoffer fra punktkilder kommer fra renseanlæg.

Udledningen af næringsstoffer fra renseanlæg og kloaksystem sker i form af renset spildevand, overløb og tag og overfladevand.  I 2018 så de samlede indberettede udledninger således ud:

Kilde: Punktkilder 2018, Miljøstyrelsen

Hvor stor er usikkerheden på beregningerne?

Udledningerne fra overløb beregnes på baggrund af modelberegninger, målinger og enhedstal. Udledningen fra det enkelte udløb bygger oftest på en beregning, ofte baseret på det datagrundlag, der findes i de kommunale spildevandsplaner. Opgørelsen er behæftet med en ret stor usikkerhed.

Miljøministeren bestilte i sommeren 2019 en mere præcis opgørelse af antal og størrelsen af overløbene. Siden da er der blevet introduceret et nyt system til indsamling og kvalitetssikring af tallene.  Den nye PULS database blev sat i drift i februar i år og danner nu grundlag for at sikre, at grundoplysninger fra kommunerne er tilstede og er opdaterede.

Derudover er der et arbejde i gang med at finde metoder til at nedbringe usikkerheden på tallene, der kan være helt op til 150-200 procent på beregninger af den årligt udledte mængde af næringsstoffer fra de enkelte udledninger.

Der kan både ske en under- og overestimering på det enkelte overløb. Usikkerheden ændrer ikke på, at den samlede udledning på landsplan via overløb vurderes at være nogle få procent af den samlede udledning af kvælstof. 

Hvad er forskellen på fælleskloakering og separatkloakering?

Fra gammel tid har man haft fælleskloakering i Danmark, og cirka 40 procent af det danske kloaksystem er stadig fælleskloakeret. I fælleskloakerede områder blandes regnvand fra tage og veje i kloakkerne med spildevand fra husholdninger. Fælleskloakering er stadig det mest udbredte system i de større byer.

Alle fælleskloakker har indbyggede overløbsbygværker, hvor fortyndet spildevand kan løbe ud, når det regner meget.

På cirka 50 procent af de fælleskloakerede anlæg er overløbsbygværkerne forsynet med bassiner, der opsamler en del af det fortyndede spildevand og leder til det til rensningsanlægget, når det er holdt op med at regne.

Et mere moderne alternativ til fælleskloakering kaldes separatkloakering. Her løber spildevand i en ledning, mens regnvandet løber i en anden ledning. Regnvand fra separatkloakerede områder er således ikke forurenet med spildevand fra husholdningerne, og det ledes normalt direkte til vandløb og søer, eventuelt efter rensning i bassiner. Cirka 60 procent af det danske spildevandssystem er separatkloakeret.

Hvilke havområder modtager mest spildevand?

Havområder nær de store byer modtager mest spildevand fra overløb. Summen af de indberettede data for overløbsvandmængder for Københavns Kommune for de fem år 2014 til 2018 er 35,4 mio m3, svarende til ca. 14 procent af totalen for alle kommuner på landsplan for de samme fem år. Indholdet var 11.000 tons organisk stof, 147 tons fosfor og 840 tons kvælstof.

Tabellen nedenfor viser antal overløbsbygværker og udløb af separat regnvand for hvert hovedvandopland delt op på separatkloak, hvor regnvand og spildevand holdes adskilt og fælleskloak, hvor spildevand og regnvand blandes.

Udtræk fra PULS 2018 data for normalår (ca. 650 mm regn)

Hvem skal give tilladelse til udledninger af spildevand?

Det er kommunernes teknik og miljøforvaltninger, der giver forsyningsselskaberne tilladelse til at udlede spildevand herunder til overløb. Kommunen fastsætter en grænse for, hvor meget hver enkelt spildevandsanlæg må udlede hvert år i form af en spildevandsudledningstilladelse. Der skal være udledningstilladelser for alle overløbsbygværker, og alle overløb skal fremgå af kommunens spildevandsplan med oplysninger om bl.a. beregnede overløbsmængder.

Udledningstilladelser skal gives under hensyntagen til vandmiljøet. Der må ikke gives en udledningstilladelse, som hindrer opfyldelse af et vandområdes miljømål. Opfyldelse kan sikres ved at stille en række vilkår i udledningstilladelsen.

Kommunerne er forpligtede til årligt at indberette tal for de udledninger, der finder sted, i en fællesoffentlig database - PULS.  I samme database skal kommunerne indlægge de vilkår og betingelser, som de har angivet i de udledningstilladelser, der er givet.

Ud fra de indberettede data fører Miljøstyrelsen tilsyn med at udledningerne fra spildevandsselskabernes spildevandsanlæg, herunder overløbsanlæggene, ikke overskrider de tilladelser, der er givet og indrapporteret i PULS af kommunerne. 

Hvad hvis renseanlægget overskrider udledningstilladelsen?

Kommunerne skal hvert år indberette udledte mængder spildevand, regnvand og overløb til den fællesoffentlige database PULS.

Miljøstyrelsen bruger disse indberetninger i sit tilsyn med, om spildevandsforsyningsselskabernes udledninger af spildevand, regnvand og overløb lever op til de udledningstilladelser, som er udstedt af kommunerne.

Hvis udledningerne ikke efterlever de vilkår kommunen har angivet i udledningstilladelsen, herunder vilkår ift. kvælstof, fosfor og organisk stof, skal Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed sørge for, at der sker en lovliggørelse.

Miljøstyrelsen kan bl.a. indskærpe over for forsyningsselskabet, at de skal sikre, at udledningen fremover lever op til vilkårene. Oftest følges indskærpelsen op med indhentning af redegørelse og handlingsplan fra forsyningen. Påbud, forbud eller politianmeldelse kan også komme på tale afhængig af karakteren af det ulovlige forhold.

I 2018 indskærpede Miljøstyrelsen overholdelse af vilkår i alt 62 gange. Der er typisk tale om en mindre overskridelse af en fastsat max koncentration i udledningen, enten på en enkelt dag eller som et sommer- eller årsgennemsnit. 

Hvad gør man ved overløb i vandplanlægningen?

I både vandplanerne for 2009-2015 og vandområdeplaner for 2015-2021 er der fastlagt en indsats mod overløb. Denne indsats sker for overløb til de vandløb, der er mest følsomme over for udledningerne af iltforbrugende organisk stof. I forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 vil der igen blive set på, om der er målsatte vandløbsstrækninger, hvor der er behov for yderligere indsats mod overløb for at kunne opnå god økologisk tilstand i disse.

For kystvande vurderes det primært at være tilførslen af kvælstof, der er afgørende for at kunne opnå god økologisk tilstand. I forhold til kystvande udgør overløb generelt set kun 1-2 procent af de samlede landbaserede tilførsler af kvælstof. Her er det landbrugets dyrkningsbidrag, der er langt den største del af belastningen. Der vil derudover i forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 blive set på betydningen af fosfortilførsler til kystvandene for at kunne opfylde målet om god økologisk tilstand.

KONTAKTPERSON

SENESTE NYHEDER
Byggeri Af Lagertank På Vejle Renseanlæg

13. maj 2024

Rekordstore investeringer i kloakker og renseanlæg i 2023

Læs nyhed

1 Ny Teknologi Renser Større Mænger Spildevand Claus Christensen

02. maj 2024

Ny teknologi reducerer Vejles største overløb markant

Læs nyhed

Gravemaskine i gang med kloakforbedringer

16. april 2024

Kirkebakken i Børkop spærres for gennemkørsel fra uge 19

Læs nyhed

DJI 0310

21. marts 2024

Se byggeriet af lagertank med plads til 5 mio. liter vand

Læs nyhed

DATO
8. juni 2020
KONTAKTPERSON

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk