Forsiden / Dit spildevand / Overløb

Overløb - en nødventil for kloaksystemet

IMG 4478

Overløb er en nødventil for kloaksystemet, som bruges, når det regner kraftigt. 

Hvad er overløb?

Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor rensningsanlæggene og kloakkerne får tilført så meget vand på én gang, at de ikke kan følge med.

Til sådanne situationer er der lavet en slags nødventiler, kaldet overløbsbygværker, som leder spildevandet forbi rensningsanlægget og ud i vandløb eller i havet. Der sker dog en enkel rensning gennem et mekanisk filter, hvor de største dele som fx toiletpapir fjernes. Spildevandet er desuden fortyndet med regnvand.

Formålet med overløbet er at forhindre, at spildevandet stuver baglæns op i de tilkoblede ejendomme og veje og at skåne rensningsanlægget for en overbelastning.

HVOR MEGET SPILDEVAND ENDER SOM OVERLØB?

Renseanlæggene renser for det meste spildevandet som planlagt. Det fremgår af tabellen nedenfor, at i alt 96 procent af udledningerne i 2018 på landsplan bestod af færdigrenset spildevand og regnvand fra tage og veje. Kun fire procent var overløb med en blanding af regnvand og spildevand.

  Danmark i alt 2018 Vejle Spildevand i alt 2018
Udledninger Udledte mængder i m3 % af total Udledte mængder i m3 % af total
Renset spildevand 614.460.000 73% 14.524.000 56%
Regnvand fra tage og overflader (separatkloakeret) 194.757.000 23% 10.500.000 41%
Overløb fra  fælleskloakerede anlæg 33.403.000 4% 785.000 3%
I alt 842.620.000 100% 25.809.000 100%

Kilde: Miljøstyrelsen Punktkilder 2018  

HVOR MANGE STEDER ER DER OVERLØB?

Der findes i dag cirka 4.500 overløbsbygværker placeret enten på selve renseanlæggene eller på kloakledningerne, der leder spildevandet til et af Danmarks i alt 746 renseanlæg. Antallet af overløbsbygværker har været nogenlunde konstant i de seneste år. Antallet af overløb og hvor meget spildevand, der udledes, afhænger af, hvor meget det regner det pågældende år, og særligt antallet af store regnskyl og skybrud.

Kommunerne er forpligtede til hvert år at indberette data for overløb til den fællesoffentlige punktkilde database "PULS". Baseret på disse oplysninger udgiver Miljøstyrelsen hvert år en punktkilderapport, som samler og sammenfatter de indberettede tal. Den seneste rapport fra 2018 er her.

I Vejle Kommune er der 115 overløb. Siden 2010 er flere overløb blevet nedlagt i bl.a. Jelling, Egtved, Bredballe, Hornstrup og Bredal, fordi vi har fornyet kloaksystemet med separatkloakering.  

Overløb reduceret med 40-50.000 m3 pr. år

Kraftige regnmængder, flere skybrud og generelt stigende vandmængder sætter kloaksystemerne under et stadigt stigende pres, og det kan resultere i overløb.

Det tager vi meget alvorligt, og siden 2010 har vi været i gang med et omfattende arbejde med at omlægge infrastrukturen for hele kloaksystemet i Vejle Kommune. Effekten ses ved, at vi siden da årligt har reduceret vores overløb med omkring 40-50.000 m3 i gennemsnit pr. år - til gavn for badevandet og for vandmiljøet.

Hvor meget kvælstof og fosfor stammer fra overløb?

Kun en lille del af de næringssalte, der bliver ledt ud i vandmiljøet, stammer fra overløb. Her kan du se den procentvise fordeling for kvælstof og fosfor mellem forskellige kilder.

Kvælstofudledning i Vejle Fjord-området

Kilde: Miljø- og Fødevarestyrelsen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn

Kvælstof-mængde fra Vejle Spildevand

Mængde fra renseanlæg pr. år 52.000 kg
Mængde fra overløb pr. år 10.000-17.000 kg*

*afhængig af nedbør

Fosfor-udledning i Vejle Fjord-området

Kilde: Miljø- og Fødevarestyrelsen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn

Fosfor-mængde fra Vejle Spildevand

Mængder fra renseanlæg pr. år 2700 kg
Mængder fra overløb pr. år 1500-2500 kg*

*Afhængig af nedbør

Læs hele vores overløbsrapport 2019 til Miljøstyrelsen

Overløbsrapport 2019.pdf
Download

Læs hele vores overløbsrapport 2018 til Miljøstyrelsen

Overløbsrapport 2018.pdf
Download

Læs hele vores overløbsrapport 2017 til Miljøstyrelsen

Overløbsrapport 2017.pdf
Download