VEJLE SPILDEVAND
Generel præsentation af VEJLE SPILDEVAND.
Vejle Centralrenseanlæg set fra Toldbodvej
Vejle Centralrenseanlæg set fra Toldbodvej


VEJLE SPILDEVANDS hovedopgaver.

 • Forsyningsplanlægning.
 • Fremstilling af forsyningsplan som grundlag for Kommunens spildevandsplan.
 • Kloakforsyning i nye områder.
 • Kloakforsyning i det åbne land.
 • Service på kloaksystemet
 • Anlæg, drift, renovering og vedligeholdelse af Vejle Spildevands kloaknet og renseanlæg.
 • Er bestiller på Vejle Spildevands anlægs- og driftsopgaver.
 • Er bestiller på Vejle Spildevands obligatoriske tømningsordning.
 • Administrative opgaver vedr. tilslutnings- og vandafledningsbidrag mv
Betaling til vEJLE sPILDEVAND.
 • Vandafledningsbidrag betales af alle der afleder spildevand til kloaksystemet og Vandafledningsbidraget betales iht. det vandforbrug der aflæses på vandmåleren.
   
 • Tilslutningsbidrag betales for at få ret til at aflede regn- og spildevand til Vejle Spildevands anlæg.
Spildevandssystemets omfang.

Vejle Spildevands anlæg består overordnet af ca. 1800 km kloakledninger, 345 pumpestationer, 410 minipumpestationer,198 regnvandsbassiner, 62 fællesvandsbassiner samt 12 renseanlæg, hvoraf Vejle Centralrenseanlæg er det største.


Vejle Spildevands overordnede mål.
Vejle Spildevand a/s har fastsat en række mål for spildevandspåvirkningen af fjorden, servicemål for kloaksystemet, ligesom der fra region- og statslige myndighe¬der er fastsat udledningskrav. Da Vejle Spildevands samlede spildevandssystem er vigtige faktorer i den samlede infrastruktur og påvirkning på vandmiljøet i Vejle Kommune, er Vejle Spildevands visionsmål.

For renseanlæg og pumpestationer.

Et kig ud over Vejle fjord
Et kig ud over Vejle Fjord

At rense spildevandet så udlederkrav altid overholdes, og så renseanlæggene medvirker til at opnå rent vand i Vejle Kommunes vandløb og fjord. Det sker ved:
 • en målrettet driftsindsats,
 • optimering af viden om renseprocesser, og brug af denne i renseprocessen,
 • at synliggøre ressourceforbruget gennem miljøstyring, for at begrænse belastningen på miljøet,
 • at renseanlæggene har den fornødne kapacitet til at opfylde de stillede rensekrav,
 • at sikre gode arbejdsmiljømæssige forhold.
   
For kloaksystemet.
 
TV inspektion af kloaknettet
TV inspektion af kloaknettet


At drive kloaksystemet så forstoppelser undgåes. At vedligeholde, renovere og udbygge kloakkerne så systemets værdi ikke forringes. Det sker ved:
 • at registrere kloaksystemet og dets driftstilstand,
 • en målrettet driftsindsats,
 • at synliggøre ressourceforbruget og omkostninger ved det valgte driftsniveau,
 • at sikre et godt arbejdsmiljømæssige forhold.
 • at sikre fornøden kapacitet iht. byudviklingen, servicemål og klimapåvirkninger
   
I TV inspektionsbilen følges med på skærmen under TV kørslen
I TV inspektionsbilen følges med på skærmen under TV kørslen


For de regnvandsbetingede overløb.

De to regnvandsbassiner under Volmers Plads under opførelse
De to regnvandsbassiner under Volmers Plads under opførelse


At minimere belastningen til vandmiljøet, Det sker ved:
 • udbygning af kloaksystemets kapacitet
 • en målrettet sanering af overløbsbygværker,
 • indbygning af bassiner i kloakoplandet,
 • gennemførelse af separatkloakering, når større sammenhængende områder i det fælleskloakerede opland ændres.

For spildevandssystemets forhold til omgivelserne.


Vue gennem poplerne til porten ved Vejle Centralrenseanlæg
Vue gennem poplerne til porten ved Vejle Centtralrenseanlæg

At indpasse kloaksystemets bygninger, bassiner, dæksler mv. i de lokaliteter, de er beliggende i, samt informere borgere og virksomheder om spildevandssystemets funktioner.
Det sker ved:

 • at der ved større bygningsanlæg udføres en kunstnerisk bearbejdning,
 • at spildevandsbassiner i bynære områder er underjordiske,
 • at fremme borgerens og virksomhedernes miljørigtige brug af spildevandssystemet gennem udstillinger og aktiviteter i Økolariet,
 • at der gennem Økolariet gives information om udviklingen inden for kloakrenovering, spildevandsrensning og klimaforandringernes påvirkning på spildevandssystemets drift.
 • at øge kendskabet til afdelingens arbejde gennem artikler om aktuelle projekter ”den gode historie”.
   
Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL:
Kloakrelaterede billeder fra vejle

Pumpehuset til bassinet under Nørretorv med et kig mod gågaden Nørregade. Her kan de, der venter på bussen eller trænger til et hvil, benytte sig af bænkene.
SPØRSMÅL OG 
SVAR
Vi har samlet en række ofte stillede spørgsmål og svar. De er listet så du nemt kan finde svaret på netop dit spørgsmål.
 
Klik her for at komme til Spørgsmål og svar
HVOR
ARBEJDER VI

Her kan du, via tekst og billeder, holde dig orienteret om Vejle Spildevands igangværende kloakprojekter/arbejder i Vejle Kommune.

Klik her for at komme til
Skal din ejendom separatkloakeres

Klik her for at komme til
Igangværende projekter

Klik her for at komme til 
Udførte projekter

Klik her for at komme til
Igangværende kloakforsyninger ved byggemodninger

Klik her for at komme til
Udførte kloakforsyninger ved byggemodninger

Projekterne/arbejdet kan i nogle tilfælde have betydning for den almindelige trafikafvikling.

Klik her for at komme til
Vejle Kommunes trafikinformationVIdeo: Vejle cen-
tRalrenseanlæg

Se videoen her.