CENTRALRENSEANLÆGget
Vejle Spildevand A/S driver i alt 14 renseanlæg af forskellig størrelse i Vejle Kommune.

Det største er Vejle Centralrenseanlæg med en kapacitet på 130.000 person-ækvivalenter (PE), der behandler 9 – 12 mio. m³ vand årligt afhængig af nedbør.

Det er et mekanisk-kemisk-biologisk renseanlæg med denitrifikation der behandler spildevandet for hovedparten af Vejles borgere og industrier.

De næststørste er i nævnte rækkefølge Give, Haraldskjær, Brejning og Farre renseanlæg, der behandler fra 0,5 – 2 mio. m3 spildevand årligt.

Læs mere om renseanlæggene her:
Brejning
Give
Haraldskær
Vejle


Vejle Centralrenseanlæg er beliggende midt i byen på adressen Toldbodvej 20
Anlæggene.

Et renseanlæg består typisk af:

 • et indløb – ofte med indløbspumper der løfter spildevandet ind i anlægget, så det kan drives rundt til de forskellige renseprocesser

   
 • et mekanisk afsnit med riste, sand- og fedtfang

   
 • evt. forklaringstanke, hvor det faste stof bundfældes som primærslam

   
 • procestanke hvor indholdet af organisk stof og kvælstof omsættes af det aktive slam (bakteriemassen)

   
 • et efterklaringsafsnit, hvor det biologisk rensede spildevand bundfælder inden udledningen til vandløb eller fjord

   
 • en slambehandling hvor slammet afvandes og opbevares til slutdeponering. I Vejle er der 2 rådnetanke, hvor slammet udrådner inden slutdeponeringen og en gasgenerator, der udvinder energi af metangas fra udrådningsprocessen
   

Give Renseanlæg
Planlægning.
Der sker hele tiden løbende udbygninger på vores primære renseanlæg medens der også sker nedlæggelse af mindre og utidssvarende anlæg. I vores planlægning lægges der også vægt på at afskære spildevandsbelastningen fra de mest sårbare vandløb og søer så målsætningen om et rent vandmiljø kan opretholdes.
  
Miljø.
Renseanlæggene arbejder hele tiden for at optimere og effektivisere spildevandsrensningen så det foregår med så lille en Hvert andet år udarbejder renseanlægget en miljøredegørelse til Green Network.

Heri beskrives de væsentligste miljøpåvirkninger fra anlægget samt hvilke mijøforbedringer vi har forpligtiget os til at gennemføre i den periode redegørelsen er gældende. Fra 2009 kommer redegørelserne til at omfatte alle kommunens renseanlæg.

 
Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL:
SJOVT - ELLER BARE ANDERLEDES


Jo - jo - det er ganske vist - vi kloakfolk er gjort af en ganske særlig støbning (billedet er taget i Bratislava).
SPØRGSMÅL OG 
SVAR
Vi har samlet en række ofte stillede spørgsmål og svar. De er listet så du nemt kan finde svaret på netop dit spørgsmål.
 
Klik her for at komme til Spørgsmål og svar
HVOR
ARBEJDER VI

Her kan du, via tekst og billeder, holde dig orienteret om Vejle Spildevands igangværende kloakprojekter/arbejder i Vejle Kommune.

Klik her for at komme til
Skal din ejendom separatkloakeres

Klik her for at komme til
Igangværende projekter

Klik her for at komme til 
Udførte projekter

Klik her for at komme til
Igangværende kloakforsyninger ved byggemodninger

Klik her for at komme til
Udførte kloakforsyninger ved byggemodninger

Projekterne/arbejdet kan i nogle tilfælde have betydning for den almindelige trafikafvikling.

Klik her for at komme til
Vejle Kommunes trafikinformationVIdeo: Vejle cen-
tRalrenseanlæg

Se videoen her.